Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. 
दर्जा   नामथर   हराएको स्थान   हराएको मिति 
कार्यरत स्थान   प्रकाशित मिति              कैफियत 
१.
 
         
 
               

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी ईकाईमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।