अपराध अनुसन्धानको तथ्यांक

अपराध अनुसन्धानको तथ्याङक

सि.नं अपराध वर्गिकरण अपराध शिर्षक आर्थिक वर्ष
०७२।०७३ ०७३।०७४ ०७४।०७५ ०७५।०७६ २०७६।०७७ (भाद्र)
ज्यान सम्बन्धी खुनडाँका
कर्तव्य ज्यान ५६ ३७ ५५ ५८
विष प्रयोगबाट कर्तव्य
ज्यान मार्ने उद्योग ४२ ४७ ४३ ३९
गर्भपतन १ 
भवितव्य ज्यान २७२ ३२१ २८१ ३०५ ५२
फुटकर ज्यान १६५ १२९ १४७ २०३ ३४
ज्यान सम्बन्धी १२
गौबध १९
१० आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको  २
ज्यान सम्बन्धी जम्मा ५५३ ५५२ ५५१ ६२६ १०७ 
११ आत्महत्या विष खाएर ५० ५६ ४५ ५९  ९
१२ आगो लगाएर
१३ झुण्डिएर ३९३ ४५५ ४५० ५३२ ८३ 
१४ औजार प्रयोग गरेर  १
१५ हा.ह.प्रयोग गरेर  ०
१६ हामफालेर ३४ २५ २१ ३७  ४
१७ करेण्ट लगाएर  ० 
१८ डुबेर १०  ०
आत्महत्या जम्मा ४९६ ५४५ ५१७ ६३१  ९९
१९ संगठित तथा आर्थिक अपराध साधारण चोरी ५२ ६९ ८३ ८१ २७ 
२० जबरजस्ती चोरी १३ ० 
२१ चौपाय चोरी  १
२२ रहजनी चोरी ० 
२३ नकबजनी चोरी ३७ ३१ २३ ४८
२४ डाँका १ 
२५ चोरी गर्ने उद्योग १ 
२६ प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी ० 
२७ ठगी १७ १३ २९ ३६
२८ खोटाचलन/जालीनोट ० 
२९ स.वा.सा.स.हिनामिना  ०
३० लागू औषध १३१ १६१ २८४ ३५७ ७१ 
३१ कालो बजार २७  ०
३२ हुलाक सम्बन्धी  ०
३३ चन्दा संकलन १ 
३४ सरकारी छाप दस्तखत किर्ते २१  ०
३५ प्रतिलिपी अधिकार हनन  ०
३६ किर्ते जालसाजी  ०
३७ जुवा ३० १८ ७२ ५२  ३१
३८ संगठनिक अपराध ० 
३९ पुरातात्विक चोरी  ०
४० सवारी अपहरण सम्बन्धी ० 
४१ विमान अपहरण सम्बन्धी
४२ अपहरण तथा शरीरबन्धक १० २ 
४३ अपहरण उद्योग
४४ हा.ह.खरखजना १९ २१ १८ १७ ५ 
४५ आ.का.वि.अपराध
४६ बम विष्फोटन ० 
४७ राहदानी सम्बन्धी ० 
संगठित तथा आर्थिक अपराध जम्मा ३४२ ३३६ ५५९ ६२५  १५१
४८ सामाजिक अपराध के.सा.अ. ८६२ १०४२ १५५६ १२७ ० 
४९ सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर ५९२ १९७ 
५० सार्वजनिक अधिकारी अबज्ञा सम्बन्धी कसुर २४  ०
५१ सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर ७०  १६
५२ लिखत सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत किर्ते गर्न नहुने वा व्यवहारमा ल्याउन नहुने ० 
५३ अभद्र व्यवहार १२२ ५६
५४ सार्वजनिक स्थानमा यौन कृडा गरेको ० 
५५ राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा बिरुद्धको कसूर  ०
५६ यातना तथा अपमानजनक व्यबहार  ०
५७ भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसुर  ०
५८ नागरिकता सम्बन्धी
५९ राज्य विरुद्ध अपराध(अपराधिक उप्रद्वव) ४ 
६० धर्म परिवर्तन ३ 
६१ आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन ० 
६२ अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण सम्बन्धी  ०
६३ राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत (राज द्रोह) १९ ७ 
६४ जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव  ०
६५ आगलागी सम्बन्धी १५ १ 
६६ कुटपिट अंगभंग
सामाजिक अपराध जम्मा ८८४ १०५२ १५७३ ९८२ २८६ 
६७ म.तथा बा.बा.सम्बन्धी अपराध मानव बेचबिखन तथा ओ.प. ३ 
६८ मा.बे.बि.उद्योग  ०
६९ बहुविवाह ४४ ३९ ७४ ९५ १४ 
७० बाल विवाह  ०
७१ जबरजस्ती करणी ११० ९९ ११७ १८५ ३५ 
७२ ज.ज.क.उद्योग ४३ ५५ ५९ ८० १८ 
 ७३ बाल यौन दुरुपयोग/दुराचार  २४
 ७४ यौन दुर्व्यवहार  ०
७५ पशु करणी  ०
७६ बोक्सीको आरोपमा यातना  ०
७७ वैवाहिक बलात्कार  ०
७८ अप्राकैतिक मैथुन १ 
७९ घरेलु हिंसा  ०
८० बालबालिका ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरु  ०
म.तथा बा.बा.सम्बन्धी अपराध जम्मा २१० २०४ २६८ ४०५ ७६ 
८१ सवारी सम्वन्धी सवारी ज्यान १८८ २४१ २३८ २३९ ३१ 
८२ सवारीबाट अंगभंग १०
८३ स.दु.बाट चौपाय मृत्यु ३ 
सवारी सम्वन्धी जम्मा १९३ २४६ २४७ २४९  ०
८४ साइवर अपराध दूर संचार ऐन अन्तर्गत  ०
८५ ईलेक्ट्रोनिक ऐन अन्तर्गत  ०
साइवर अपराध जम्मा ० 
८६ अन्य जासुसी सम्बन्धी  ०
८७ विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी १ 
८८ कारागारबाट भागेको ० 
८९ प्रहरी हिरासतबाट भागेको ० 
९० परिक्षामा अनियमितता (शिक्षा ऐन)  ०
९१ गैह्र कानुनी ऋण प्रवाह  ०
९२ स.दु.बाट भवितव्य ज्यान ० 
९३ सरकारी रकम हिनामिना  ०
९४ अपहरण तथा ज.ज.क.  ०
९५ बैङकिङ कसुर ५२ ३० ४ 
९६ सवारीबाट गौवध  ०
९७ गोली लागेर मृत्यु  ०
अन्य जम्मा १३ ६० ३७  ४१
जम्मा मुद्धा दर्ता संख्या २६९१ २९९६ ३७२० ३५५५  ७६९

त्रिवर्षिय तुलनात्मक जघन्य अपराध तथ्याङक
अपराध शिर्षक आ.व. खून डाँका कर्तव्य ज्यान मा.बे.तथा ओ.प. ज.ज.क. अपहरण तथा शरीरबन्धक विष्फोटक पदार्थ डाँका चोरी हा.ह.ख.ख. लागु औषध जम्मा
०७१।०७२ ५८ १६ ११५ २७ १३६ ३६२
०७२।०७३ ५६ ११० १९ १३१ ३२१
०७३।०७४ ३७ ९९ २१ १६१ ३३०
०७४।०७५ ५५ ११८ १० २१ २८४ ५०१
०७५।०७६  ५८ १८५ १७ ३५७ ६६४ 
०७६।०७७ १८ ७१ ११०
नोट: आ.व. ०७६।०७७ भाद्र महिना सम्म  ।